Ubezpieczenie firmowe

Ubezpieczenie firmy

Mienie firmowe to jeden z elementów składowych sukcesu. Jeśli nawet załoga to sztab najlepszych specjalistów, do sukcesu potrzebny jest sprzęt, budynek, samochód itp., aby sprawnie wykonywać zlecenia. Mienie firmowe jest niezbędnym elementem do płynnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, natomiast nieprzewidziane zdarzenia lub chwilowy przestój prac mogą spowodować utratę zysków lub wygenerować duże straty finansowe. Z pomocą przychodzi przedsiębiorcom ubezpieczenie dla firm. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte mienie firmowe trwałe np. budynki wchodzące w skład siedziby firmy oraz majątek ruchomy, czyli sprzęt i urządzenia, które są niezbędne do realizacji zobowiązań formowych. Przedmiot ochrony zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz indywidualnych potrzeb, natomiast sumę ubezpieczenia dostosowuje się indywidualnie do wartości majątku.

Ubezpieczeniem mogą być objęte hurtownie, sklepy, budynki biurowe, lokale usługowe magazyny i hale produkcyjne. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje elementy stałe nieruchomości tj. ściany, dach, instalacje grzewcze oraz ruchomości np. komputery, telefony, monitory, drukarki, biurka i szafy. Ubezpieczenie firmy ochroni także, środki obrotowe, którymi dysponuje przedsiębiorstwo. Pośród ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową znajdują się zdarzenia losowe np. pożar, powódź i zalanie, kradzież z włamaniem, rabunek i wandalizm. Można ubezpieczyć witryny sklepowe neonowe czy tradycyjne reklamy. Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy lub zakupu nowych przedmiotów. W ramach likwidacji szkody przedsiębiorca otrzymuje zwrot środków za zabezpieczenia uszkodzone przez złodzieja np. wyłamane drzwi, okna czy zniszczone urządzenie alarmowe. Ubezpieczyciel będzie uczestniczył w kosztach poszukiwania przyczyny szkody. Zależnie od wybranych rozszerzeń możesz otrzymać wsparcie na zatrudnienie rzeczoznawców i prawników w razie konieczności wejścia na drogę sądową.

Ubezpieczenie floty

Ubezpieczenie floty to polisa komunikacyjna przeznaczona dla przedsiębiorstw, którym samochody służą do codziennej pracy. Liczba pojazdów, jakie możemy objąć ochroną, różni się w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych i zwykle określone jest minimum które wynosi od 5 do 10 pojazdów. To ubezpieczenie polecane jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych oraz dla podmiotów zarządzających flotami innych firm. Zbiorcza polisa dla wszystkich samochodów firmowych niesie za sobą szereg oszczędności i zwiększa komfort. Jedna umowa to jednolity okres ochrony i wspólny termin płatności składki. Zarządzanie formalnościami związanymi z ubezpieczeniem znacznie się upraszcza. Ubezpieczenie w pakiecie dla wielu pojazdów wiąże się z niższą ceną składki co się przekłada na realne korzyści finansowe dla firmy.

Każda firma ma inne potrzeby, dlatego w ramach ubezpieczenia floty ochroną ubezpieczeniową można objąć samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki, quady i motorowery. Firmowe pojazdy mechaniczne są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Każde auto z floty musi posiadać stosowną ochronę. Pojazdy można doubezpieczyć również w ramach ACpakietu assistance, oraz NNW kierowcy i pasażera. Uzupełnieniem mogą być objęte szyby, opony czy dodatkowe wyposażenie pojazdu. Ubezpieczenie gwarantuje pomoc prawną w czasie dochodzenia odszkodowania. Ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, a warunki umowy dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie komunikacyjne floty to elastyczny produkt, który zapewni bezpieczeństwo całej firmowej flocie.

OC zawodu

Tylko ten się nie myli co nic nie robi, Każdy może popełnić błąd również w czasie pracy. Jeżeli masz dużo obowiązków, często dokonujesz trudnych decyzji obarczonych ryzykiem. Jeśli tak to warto odjąć sobie zmartwień i wyposażyć się w polisę ubezpieczeniową od  odpowiedzialności cywilnej. Niektóre zawody objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem OC zawodu m in. lekarze, adwokaci, notariusze i architekci czy doradcy podatkowi. Zakres i minimalną suma ubezpieczenia określa Minister Finansów w rozporządzeniu. Ochronę można rozszerzyć według własnego uznania, aby otrzymać zabezpieczenie, adekwatne do potrzeb. Nieobowiązkowe polisy może wykupić np. urzędnik państwowy, inspektor bhp, farmaceuta, nauczyciel czy wychowawca kolonijny.

Niektóre zawody obarczone są tak dużym ryzykiem, że zwykłe niedopatrzenie może wiązać się z utratą majątku, zdrowia a nawet życia przez klientów, kontrahentów, podopiecznych i inne osoby. Dzięki ubezpieczeniu likwidacją szkód powstałych z Twojej winy zajmie się ubezpieczyciel. Nie będziesz  zdany tylko na siebie w przypadku nieumyślnych zdarzeń, a nawet rażącego niedbalstwa lub powstania zobowiązań finansowych np. odszkodowania, które powstanie konieczność wypłaty. Ochroną ubezpieczeniowa OC zawodu obejmuje  szkody wyrządzone przez przedsiębiorcę, firmę lub jej pracownika.  Ochrona obejmuje skutki wykonywanych czynności, jak i konsekwencje zaniechań. Polisa obejmuje szkody osobowe i majątkowe oraz straty finansowe powstałe z powodu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. OC zawodu wesprze Cię w razie pociągnięcia do odpowiedzialności.

OC przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika  polisa dla przedsiębiorcy zajmującego się transportem kołowym. Transport może dotyczyć zarówno osób, jak i towarów. Ochroną objęte mogą zostać przedsiębiorstwa działające na terenie Polski oraz przyjmujące zlecenia z zagranicy.  Zastosowanie w tym wypadku  ma ustawa o prawie przewozowym oraz konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. Polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną firmy świadczącej usługi przewozowe. Każdorazowo podczas przyjęcia przesyłki od zleceniodawcy rozpoczyna się ochrona i trwa aż do chwili wydania jej odbiorcy na końcu trasy. Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia, ubytki lub utrata przewożonych towarów oraz straty finansowe spowodowane opóźnieniem dostawy. Wypłata odszkodowania zapewni środki na likwidację szkody oraz zapewnienie wsparcia prawnego w razie postępowania sądowego. Podstawowy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela można rozszerzyć o dodatkowe zapisy zwiększające zakres ochrony np. przewóz materiałów niebezpiecznych czy szkody wywołane kradzieżą towaru. OC przewoźnika może obejmować ochronę transportu kabotażowego, czyli przewozu w obrębie jednego kraju pojazdem zarejestrowanym w innym państwie UE. Polska firma może wykonać zlecenie międzynarodowe np. do Porto, a potem przewieźć kolejny ładunek do innego portugalskiego miasta. Dzięki OC pod ochroną jest firma przewozowa i jej klienci. Polisa stanowi konkretne zabezpieczenie w kryzysowej sytuacji. Posiadanie polisy OC podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa, a w obecnych czasach często stanowi wymóg zleceniodawcy.

Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie cargo jest produktem dla firm, które rozlokowują swoje dobra korzystając z usług transportowych. Właściciel towaru może ubezpieczyć ładunek na wypadek uszkodzenia, lub jego utraty. Polisa obejmuje transport krajowy i międzynarodowy. Towar jest chroniony w transporcie drogowym, kolejowy, lotniczym, morskim, wodnym śródlądowym i kombinowanym, takim który łączy różne środki transportu. Ładunek mona przewozić transportem własnym lub skorzystać z usług firmy przewozowej. Ochrona obejmuje całą trasie przejazdu. Przewożąc ładunek transportem własnym, ubezpieczenie rozpoczyna się po załadunku towaru i kończy się wraz z rozpoczęciem rozładunku w miejscu docelowym. Jeśli przewóz będzie realizowany przez przewoźnika, ochrona będzie trwać od przyjęcia towaru aż do wydania ładunku odbiorcy wskazanemu w liście przewozowym. W ramach ubezpieczenia cargo można ubezpieczyć różne towary, surowce, półprodukty i gotowe produkty.  Umowę ubezpieczeniową dopasowujemy w zależności od przewożonych przedmiotów i ich wartości. Podstawowy zakres ochrony obejmuje: szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych takich jak powódź, silne opady śniegu lub grad. Możliwe jest również rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o rozbój, kradzież z włamaniem i kradzież ładunku razem ze środkiem transportu. Kompleksową ochronę zapewnia opcja all risk, jest to polisa obejmująca wszystkie ryzyka z wyjątkiem wyłączonych w OWU. Ubezpieczenie cargo stanowi dodatkową ochronę niezależną od OC przewoźnika. Wypłata odszkodowania przysługuje w różnych okolicznościach, także w przypadku zdarzeń, na które przewoźnik nie ma wpływu np. w razie klęski żywiołowej. Ubezpieczenie cargo stanowi ochronę, wysłanego przez Ciebie ładunku na całej jego drodze do celu.

Ochrona prawna

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest połączeniem sztuki organizacji i panowania nad wieloma sprawami jednocześnie. Każdy przedsiębiorca boryka się z wieloma procedurami administracyjnymi, ale nie każdy jest prawnikiem. Pomoc może przydać się w wielu przypadkach. Ochrona prawna dostępna jest w formie konsultacji telefonicznej. W każdych okolicznościach czeka prawnik, który szybko udzieli wsparcia, aby natychmiast opanować sytuację i wiedzieć, jakie podjąć kolejne kroki. Porada telefoniczna może zostać pisemnie potwierdzona przez adwokata lub radcę prawnego. Potrzebując  prawnika specjalizującego się w konkretnej dziedzinie, ubezpieczyciel odnajdzie doświadczonego eksperta wśród współpracujących z nim specjalistów. Posiadając ochronę prawną mamy pewność, że nasze interesy reprezentuje właściwa osoba. Posiadanie polisy gwarantuje posiadanie środków zarówno na honorarium radcy prawnego czy adwokata. Ubezpieczyciel pokryje również koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego. Posiadacze polisy dysponują własnym funduszem na zatrudnienie biegłych i rzeczoznawców.  Prawnicy współpracujący z ubezpieczycielami doradzą również w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Z ochroną prawną mamy pewność, że otrzymamy kompleksową pomoc w przypadku interwencji wymiaru sprawiedliwości.

Podtrzymanie przychodu

Praca zawodowa zapewnia stabilność finansową i bezpieczne jutro. Ubezpieczenie podtrzymania przychodu gwarantuje stabilności finansowej w sytuacji, gdy stan  zdrowa zmusi Cię do dłuższej przerwy w wykonywaniu obowiązków służbowych. Ubezpieczenie to skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, wykonujących wolne zawody i zatrudnionych na kontrakcie. Okoliczności jakie obejmuje ochrona to czasowa niezdolność do pracy, której przyczyną jest choroba lub nieszczęśliwy wypadek. Zdążają się sytuacje, że w wyniku kłopotów zdrowotnych nie jesteśmy w stanie dopełnić obowiązków  zawodowych wykonywanych do tej pory. Przykładowo: Lekarz który złamał rękę nie będzie mógł pomagać swoim pacjentom przez kilka miesięcy. Podejmowane leczenie i rehabilitacja będą wymagały absencji w pracy. Dodatkowo przeciągająca się nieobecność może pogorszyć sytuację finansową.
Ubezpieczenie podtrzymania przychodu dopasowuje do sytuacji zawodowej. Sumę ubezpieczenia i okresy odszkodowawcze są ustalane elastycznie, od nich zależy wysokość świadczenia i liczba miesięcznych wypłat. Polisa pozwala zachować niezależność finansową w trudnej sytuacji. Sytuacja zawodowa nie pogorszy się, a poziom życia zostanie utrzymany na satysfakcjonującym poziomie.

PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowość na polskim rynku. Stworzone w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys emerytalny w Polsce spowodowanym coraz niższymi zasobami na wypłatę przyszłych emerytur dla Polaków. Jest to system stworzony przy współpracy rządu, organizacji pracodawców, związków zawodowych, i Polskiego Funduszu Rozwoju. Każda firma z określoną liczbą pracowników musi przystąpić do tego programu w wyznaczonym czasie. Początek był w 2019 roku, programem zostały objęte firmy zatrudniające powyżej 250 osób. Zakłady pracy z liczbą pracowników poniżej 20 zostaną mają zostać objęte PPK od stycznia 2021 roku. Ponadto, pracownicy między 18 a 55 rokiem życia są z automatu zapisywani do PPK, natomiast osoby między 55 a 69 rokiem życia mogą uczestniczyć w tym systemie dobrowolnie. Pracodawca opłaca składki na poziomie 1,5 % pensji brutto danej osoby i wraz z dobrowolnym wkładem pracownika na poziomie 2,5 % pensji brutto są gromadzone na jego indywidualnym koncie. Środki te są inwestowane przez instytucje takie jak: Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Pracownicze Towarzystwa Emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń. Ze względu na obawy, że PPK to powtórka OFE  w ustawie dokonano zapisu o wyłącznej własności środków zgromadzonych przez uczestnika, które w późniejszym okresie są wypłacane na określonych zasadach.